Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů jméno, e-mail, telefonní kontakt, pořízené fotografické, audio nebo video dokumentace

Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení:
Rok narození:
Trvalé bydliště:

souhlasím s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených.
Fotografie pořízené během únikové hry a případné vystavení fotografií na nástěnku na únikové hře Bašty 4, Brno, nebo Cejl 25 Brno.
Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.
Souhlas je poskytnut za účelem:
Cílení reklamy a to zveřejněním fotografií na webových stránkách uteky.cz, Facebooku uteky.cz, Facebooku Stalo se 1977, prostorách hry.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů provozovatelem únikové hry uteky.cz, panem Mgr. Tomášem Zádrapou po dobu:
po dobu 3 let.
Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů panem Mgr. Tomášem Zádrapou:
Pan Mgr. Tomáš Zádrapa je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.
Pan Mgr. Tomáš Zádrapa je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s uteky.cz na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se pan Mgr. Tomáš Zádrapa zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:
· o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
· o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
· o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.
Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Tomáš Zádrapa, Hlinky 27, Brno, 60300

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.
V Brně dne ..................


.......................................
Podpis


Souhlas musí být zpracován pouze v případě, že ke zpracování osobních údajů není jiné oprávnění (např. zákonná povinnost nebo uzavřená smlouva).
Subjekt údajů musí vždy dostat jednu kopii uděleného souhlasu, aby měl informace o tom, jaký souhlas udělil a jak ho může odvolat.

Souhlas je nutné vždy oddělit od ostatních sdělení (tedy nesmí být součástí jiného sdělení, jiného dotazníku, žádosti a pod.), musí být uveden jako samostatný list. Souhlas nesmí obsahovat více souhlasů pro více účelů, každý účel musí mít samostatný souhlas.


PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Dne ………………………. já níže podepsaný/á a registrovaný na hru:
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
prohlašuji, že se účastním únikové hry Útěk z vězení po celou dobu na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a souhlasím s řádem, bezpečnostními pravidly a pokyny organizátorů, kterými se budu řídit. Byl/a jsem poučen/a o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Po tomto poučení prohlašuji, že hry pořádané Mgr. Tomášem Zádrapou (dále jen „pořadatel“) absolvuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při hře vznikne. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková škoda při hře vznikne.

Podpis účastníka ……………………….……………………….

U osob mladších 18 let ověřený podpis zákonného zástupce: Já níže podepsaný/á jakožto zákonný zástupce, souhlasím s účastí mého syna/dcery ……………………….…………..……………., datum narození …………………….., na únikové hře konané dne …………..……………. ve vašem areálu. Dále potvrzuji, že jsem si vědom/a možných rizik spojených s touto aktivitou a přebírám veškerou odpovědnost za jednání svého syna/dcery během celé doby trvání únikové hry.

Podpis:

Dále se zavazujeme, že tyto údaje neposkytneme třetím stranám a budou použity výhradně pro naši potřebu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů e-mail a telefonní kontakt

Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení:
Rok narození:
Trvalé bydliště:

souhlasím se zpracováním osobních údajů e-mail a telefonní kontakt
.
Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.
Souhlas je poskytnut za účelem:
Marketinkový účel
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů provozovatelem únikové hry uteky.cz, panem Mgr. Tomášem Zádrapou po dobu:
po dobu 2 let.
Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů panem Mgr. Tomášem Zádrapou:
Pan Mgr. Tomáš Zádrapa je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.
Pan Mgr. Tomáš Zádrapa je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s uteky.cz na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se pan Mgr. Tomáš Zádrapa zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:
· o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
· o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
· o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.
Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Tomáš Zádrapa, Hlinky 27, Brno, 60300

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.
V Brně dne ..................


.......................................
Podpis